De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen (het zogenaamde kennisvereiste), en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen afsluiten,

Bron: AMweb De spontane mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij de aanvraag van een voorlopige dekking