Artikel 7:942 (oud) BW zoals dat gold tot 1 juli 2010 moet zo worden uitgelegd dat alleen dan een nieuwe verjaringstermijn van 6 maanden gaat lopen indien de verzekeraar de aanspraak per aangetekende brief afwijst en daarbij ondubbelzinnig vermeldt dat een verjaringstermijn van 6 maanden gaat lopen. Dit  geldt zowel voor een eerste als een

Bron: AMweb Onder oude verzekeringsrecht gelden eisen artikel 7:942 (oud) BW ook voor tweede of latere afwijzing door verzekeraar