PNO Media, het sectorenpensioenfonds voor de media en creatieve sector, onderzoekt of het de premie voor jonge medewerkers kan verlagen om zo te voorkomen dat deze bedrijven weglopen. Het fonds kijkt onder meer of het kan afstappen van de huidige doorsneepremie, waarbij bedrijven met jonge werknemers relatief veel betalen. Het zou voor het eerst zijn

Bron: AMweb PNO Media onderzoekt premieverlaging ‘jonge’ medewerkers