builderall

Disclaimers

#1 voor uw hypotheek én uw Nederlandse makelaar in Spanje

Gebruiksovereenkomst
Lees deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door alvorens de website www.richardsonline.nl te gebruiken. Door de website www.richardsonline.nl te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere overeenkomsten, dient u geen gebruik te maken van de website (www.richardsonline.nl).

Algemeen
Deze website is samengesteld door Richards B.V., gevestigd te Breda. 

Toegestane gebruik 
U dient zich als gebruiker van de website www.richardsonline.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Richards B.V. en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Richards B.V., het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Richards B.V., waarbij de website binnen de kaders van Richards B.V. verschijnt) aan te brengen, indien Richards B.V. daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@richardsonline.nl. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Richards B.V. zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom 
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Richards B.V. en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Richards B.V. in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Richards B.V.. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Richards B.V. en/of haar leveranciers, behoudt Richards B.V. zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring 
Richards B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Richards B.V. zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Richards B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Richards B.V. is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Richards B.V. worden aangeboden. Richards B.V. garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Richards B.V. garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Richards B.V. garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.  Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact (info@richardsonline.nl) met ons op te nemen. Richards B.V. is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Richards B.V..
U vrijwaart Richards B.V. voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige
Richards B.V. behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Richards B.V. en derden naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Onze tarieven voor hypotheekadvies en bemiddeling vanaf:

€ 695

Particulier
Zonder Advies

€ 895

Particulier
Met Advies

€ 895

Ondernemer Zonder Advies

€ 1.095

Ondernemer
Met Advies